عمومی

تقسیم ارث فرزندخوانده

تقسیم ارث فرزندخوانده چگونه است؟

فهرست مطالب تقسیم ارث فرزندخوانده یکی از موضوعاتی است که پس از فوت سرپرست یا سرپرستان با آن مواجه هستیم. برخی از زوجین به دلیل این که صاحب فرزند نمی‌شوند اقدام به پذیرش فرزندخوانده کرده و از وی نگهداری می‌کنند. برای این که این زوجین موفق به کسب رضایت مراکز ذی صلاح برای پذیرش فرزندخواندگی…

اطلاعات