نمونه دادخواست اعتراض ثالث

نمونه دادخواست اعتراض ثالث

در برخی موارد ممکن است علاوه بر خواهان و خوانده، یک شخص ثالث نیز به جریان دادرسی وارد شود که به نحوی در نتیجه پرونده تاثیرگذار باشد. شخص ثالث ممکن است بعد از صدور حکم و قبل از اجراییه وارد شود که به آن اعتراض ثالث می‌گویند. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا به بررسی نکات حقوقی، مقررات و نمونه دادخواست اعتراض ثالث بپردازیم.

ورود ثالث

در هر مرحله از دادرسی چه در دادگاه نخست و چه در مرحله تجدیدنظر، شخص ثالثی که برای خود در دعوا حقی قائل است می‌تواند با دادخواست ورود ثالث، به جریان دعوا وارد شود و حق خود را مطالبه نماید. ورود ثالث باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام شود و بعد از ثبت دادخواست از سوی شخص ثالث، این مساله به طرفین دعوای اصلی ابلاغ و به آن رسیدگی می‌شود.

جلب شخص ثالث

اگر هر یک از طرفین دعوا، جلب شخص ثالثی را در جریان و روند رسیدگی لازم بداند، می‌تواند از دادگاه با دادخواستی تا پایان جلسه اول دادرسی، برای جلب شخص ثالث درخواست دهد. این دادخواست همزمان با دادخواست اصلی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخونید: وکیل مهاجرت کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

نمونه دادخواست اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

با ورود شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر، پرونده به مرجع صدور رای ماهوی ارسال و مجدد بررسی می‌شود و حتی ممکن است روند اجرای حکم متوقف شود. در نمونه دادخواست اعتراض ثالث باید خواهان، خوانده و وکیل یا نماینده قانونی مشخص شود و با ذکر شرح خواسته و بهای آن و به انضمام مدارک و اسناد به دادگاه ارائه گردد.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث در مرحله اجرا

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: … خواندگان: ١) خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: … ٢) خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: … خواسته: اعتراض ثالث نسبت به اجراییه صادره به شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید … در پرونده کلاسه … و صدور دستور مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی. دلایل: کپی مصدق مبایعه نامه خودرو مورخ ١٢/۵/٩٨ کپی مصدق ۴ فقره چک اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید … ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما باستحضار می رساند اینجانب در تاریخ ١٢/۵/٩٨ اقدام به خرید یک دستگاه سواری هاچ بک تیوولی مدل ٢٠١۶ از خوانده ردیف اول آقای … به مبلغ ٣١۵ میلیون تومان نموده ام که بین اینجانب و نامبرده مقرر گردید که فی المجلس ١١۵ میلیون تومان نقداً به ایشان پرداخت گردید و الباقی طی ۴ فقره چک به شماره های … هر یک به مبلغ ۵٠ میلیون تومان به ایشان تحویل داده شده است و مطابق با مبایعه نامه، خودرو نیز در تاریخ ١٣/۵/٩٨ به اینجانب تحویل داده شده است. هم چنین ایشان متعهد گردیده بودند در تاریخ ١٢ بهمن ١٣٩٨ با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ٣۶ تهران، اقدام به انتقال سند قطعی خودرو نمایند. قابل ذکر است که در تاریخ ٢٨/١٠/٩٨ خودروی اینجانب بعلت طرح دعوای خوانده ردیف دوم بطرفیت خوانده ردیف اول، توقیف گردیده است. بدلیل عدم اطلاع اینجانب از دعوایی که بین خواندگان محترم مطرح بوده است، خودروی اینجانب در پارکینگ فرودگاه توقیف شده است. فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی شهید … در پرونده کلاسه … مورخ ١٣/٧/٩٨ معترض ثالث بوده باستناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

گاهی ممکن است ثالث بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا از آن مطلع شود و به دلیل حقی که برای خود قائل است مجدد پرونده را به جریان بیاندازد. این مورد زمانی رخ می‌دهد که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی باشد که در جریان رسیدگی حضور نداشته و حالا برای توقف عملیات اجرایی حکم درخواست داده است. 

نمونه دادخواست اعتراض ثالث در این مرحله ممکن است به توقیف اموال و یا به اجرای حکم مربوط باشد و اگر در شکایت این فرد به سند رسمی یا حکم دادگاه استناد شده باشد، اجرای حکم به صورت فوری متوقف خواهد شد. در غیراینصورت، مراحل اعتراض باید از طریق شکایت به دادگاه پیگیری شود و عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که ادعای ثالث اثبات شود. 

البته امکان توقف اجرای حکم از طریق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز وجود دارد. در صورتیکه ثالث به طور جداگانه تا مشخص شدن موضوع برای توقف اجرای حکم درخواست دهد، دادگاه ممکن است با دریافت تامین یا توقیف یک مال دیگر این عملیات اجرایی را به طور موقت متوقف کند. 

در نهایت لازم به ذکر است که رسیدگی به اعتراض ثالث به تشریفات آیین دادرسی مدنی نیاز ندارد و گاهی ممکن است بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون تنظیم نمونه دادخواست اعتراض ثالث پیگیری شود. 

نمونه ای از دادخواست اعتراض ثالث

بیشتر بخونید: ثمن معامله چیست؟

دادخواست اعتراض ثالث طاری

یکی از روش‌های اعتراض به رای صادره، تنظیم و ارائه دادخواست اعتراض ثالث طاری است که در ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. 

نمونه دادخواست اعتراض ثالث طاری زمانی طرح می‌شود که فردی در یک دعوا به رای دادگاه دیگری استناد کند و شخص ثالث نیز به این حکم اعتراض نماید. به عبارت دیگر در اعتراض ثالث طاری یکی از طرفین دعوا به حکمی که قبلا صادر شده و طرف مقابل در دعوا به آن استناد کرده است اعتراض می‌کند.

دعوای اعتراض ثالث طاری چه تفاوتی با دادخواست اعتراض ثالث طاری دارد؟

طاری به معنی غیراصلی است و مربوط به زمانی است که دعوا نیازی به تنظیم دادخواست نداشته باشد؛ در نتیجه دعوای طاری با اقامه دادخواست اعتراض تفاوت دارد. دادخواست اعتراض، دادخواستی است که برای اعتراض به رای صادرشده طرح می‌شود.

اعتراض ثالث زمانی قابل اعمال است که دادگاه صادرکننده رای از نظر جایگاه از دادگاهی که رای مورد اعتراض را صادرکرده است پایین‌تر باشد. بنابراین در این حالت شخص معترض ثالث، باید اعتراض خود را به دادگاهی تقدیم کند که رای مورد اعتراض در آن صادر شده است.

در دعوای اعتراض ثالث طاری، دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند، می‌تواند تا دریافت نتیجه اعتراض، رسیدگی را به تاخیر اندازد؛ زیرا حکم مورد اعتراض ممکن است در اصل دعوا موثر باشد. در غیراینصورت رسیدگی ادامه می‌یابد.

مهلت اعتراض ثالث اصلی

گاهی اوقات ممکن است شخص ثالث حتی تا زمان اجرای حکم نیز از آن مطلع نشده باشد؛ زیرا او در دادگاه حضور نداشته و نسبت به حکمی که علیه وی صادر شده، بی‌اطلاع است. بر همین اساس بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت خاصی برای اقامه دعوای اعتراض ثالث پیش‌بینی نشده است. این مهلت صرفا زمانی قابل پیش‌بینی است که حکم به شخص ثالث ابلاغ شده باشد که در این حالت از زمان ابلاغ، مهلت وی برای اعتراص آغاز می‌شود.

این نمونه رای که در شعبه ۶۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است پیرامون موضوعات زیر می باشد: اجرای احکام و اسناد، اعتراض ثالث اجرایی، سند عادی، بیع چکیده رای اعتراض ثالث اجرایی فردی که ملک محکومٌ‌علیه را به‌موجب سند عادی خریداری نموده است، قابل ‌پذیرش است چرا که به‌ محض انعقاد بیع مشتری مالک مبیع می شود و توقیف آن از ناحیه خواهان اصلی دعوا، در تعارض با حقوق مالکانه وی قرار می گیرد. رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان بنام میم .الف با وکالت خانم شین.صاد به ‌طرفیت خواندگان بنام‌های نون.کاف و الف.گ. استان تهران به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۰۰۶۳۲ مطروحه در این شعبه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات بیع نامه به شماره ۵۳۳۴- ۲۰/۲/۹۰ منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم و پروانه بهره‌برداری کشتارگاه دام مورخه۲/۶/۱۳۹۲ و با توجه به اینکه بر طبق اسناد مالکیت و پرونده و پروانه بهره‌برداری پلاک مزبور و کشتارگاه متعلق به خوانده به الف.الف بوده و تاریخ پروانه کسب بهره‌برداری در تاریخ ۴/۹/۱۳۹۱ و تاریخ بیع نامه ۲۰/۲/۹۰ بوده و حاکی از عدم انتقال واقعی و قطعی پلاک بوده و اینکه بیع نامه عادی تاب و مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد و اینکه بیع نامه با توجه به دفاعیه وکیل اتحادیه دلالت بر اثبات مالکیت نداشته و این که ارکان و شرایط موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محقق نبوده فلذا دادگاه با توجه به احراز عدم مالکیت خواهان در پلاک موردادعا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۱۲۹۱و۱۳۲۱ و۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و به مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

در این مطلب به بررسی نمونه دادخواست اعتراض ثالث پرداختیم و نکات حقوقی مربوط به ورود، جلب و اعتراض شخص ثالث را بررسی کردیم. برای دریافت مشاوره حقوقی همین حالا می‌توانید با وکلای موسسه صلح میزان مشاوران متخصص حقوقی ما تماس بگیرید.

در facebook به اشتراک بگذارید
فیس بوک
در twitter به اشتراک بگذارید
توییتر
در linkedin به اشتراک بگذارید
لینکدین
در whatsapp به اشتراک بگذارید
واتس آپ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر