قوانین اخراج کارگر توسط کارفرما در اداره کار

قوانین اخراج کارگر

برطبق قانون کار، اخراج کارگر به وسیله کارفرما دارای شرایط و قوانین خاصی است. قانون کار برای احقاق حق کارگر و کارفرما تصویب شده است. ملاک عمل در قانون کار حمایت از کارگر است. اما برای حمایت از حقوق کارفرما نیز قوانینی تعیین شده است. یکی از حمایت های قانون کار برای کارفرما این است که به وی اجازه می‌دهد به دلایل موجه کارگر را اخراج نماید. قبل از هر اقدام در پرونده های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما از مشاوره حقوقی اداره کار استفاده نمائید تا بتوانید به راحتی به حق و حقوق قانونی خود دست یابید. در این مطلب با قوانین اخراج کارگر آشنا میشوید.

شرایط و قوانین اخراج کارگر

برطبق ماده 10 قانون کار، قرارداد کار شرایط خاصی دارد. در قرارداد کار باید مشخصات طرفین، نوع کار و فعالیت، میزان حقوق و دستمزد، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی، تاریخ منعقد شدن قرارداد کار، مدت زمان قرارداد و محل انجام کار مشخص شود. 

قرارداد کار موقت و دائمی است. در بیشتر موارد کارفرما قرارداد کوتاه مدت چندماهه با کارگر منعقد می کند. در صورتیکه کارفرما بخواهد کارگر را اخراج نماید، باید دلایل موجه برطبق قانون کار وجود داشته باشد. 

بر طبق ماده 165 قانون کار، اگر هیات حل اختلاف اداره کار، اخراج کارگر را غیرموجه بداند، رای بازگشت به کار کارگر را صادر می کند. کارفرما موظف به پرداخت حق السعی مدت زمان اخراج کارگر است. در صورتیکه دلیل اخراج موجه باشد، برطبق ماده 27 قانون کار به کارگر اخراجی حق سنوات برطبق قانون تعلق می‌گیرد. در حالت غیرموجه اخراج کارگر و عدم بازگشت به کارتوسط کارگر، کارفرما باید برای هر سال خدمت در کارگاه 45 روز حقوق و مزایای وی را پرداخت نماید. 

ترک کار کارگر

شرایط اخراج با ترک کار کارگر تفاوت دارد. در ماده 21 قانون کار بیان شده است، در صورتیکه کارگر قرارداد کاری را بدون انجام مقررات قانون کار بدون دلیل موجه قانونی فسخ کند، به صورت عملی ترک کار صورت گرفته است. برطبق ماده 25 قانون کار، در قرارداد کاری هیچ یک از کارگر و کارفرما حق ندارند، قرارداد را یک طرفه فسخ نمایند. اما در مورد ترک کار بدون اطلاع کارفرما، قانونی پیش بینی نشده است. ترک کار باید ثابت شود. مسئول اثبات ترک کار با شخص مدعی و خواهان ترک کار در کارگاه است.

اخراج کارگر در قانون کار

برطبق ماده 27 قانون کار دلایل موجه اخراج کارگر بیان شده است. دلایل موجه اخراج کارگر توسط کارفرما شامل موارد ذیل است:

  • در صورتیکه کارگر در انجام امور محوله کوتاهی کند و بعد از تذکرات کتبی آیین نامه های انضباطی را رعایت نکند. قصور و کوتاهی کارگر در انجام امور محوله شامل شرح وظایف کارگر برطبق قرارداد کار مشخص شده است. اگر کارگر برخلاف قرارداد عمل کند، مقصر است.
  • رعایت نکردن آیین نامه انضباطی کارگاه: کارگاه ها و محیط های کاری دارای آیین نامه های انضباطی خاص با توجه به زمینه فعالیت خود هستند. کارگران که در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند، باید موارد انضباطی آیین نامه را رعایت نمایند. در صورتیکه کارگر این موارد را رعایت نکند، ابتدا به وی اخطار کتبی می‌شود. در صورت تذکر کتبی بعدی، کارفرما می‌تواند کارگر را با توجه به این دلیل موجه اخراج نماید. در این حالت با اعلام نظرموافق شورای کار، کارفرما موظف به پرداخت مطالبات و حقوق کارگر و سنوات وی برطبق حقوق آخرین ماه برای هرسال سابقه کار در کارگاه است. سپس می‌تواند قرارداد کار با کارگر را فسخ نماید.

دلایل غیر موجه اخراج کارگر

برطبق قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، کارگر موظف به انجام فعالیت های تعیین شده توسط کارفرما است. همچنین کارفرما باید برطبق قرارداد و قانون کار کلیه حق و حقوق کارگر مانند حقوق، سنوات ، حق بیمه و…. را پرداخت نماید. یکی از مهمترین حقوق کارگر، امنیت شغلی است. امنیت شغلی یعنی کارفرما نمی‌تواند هرزمان که بخواهد کارگر را اخراج کند. بلکه باید برای اخراج وی برطبق قانون کار دلایل موجه ای داشته باشد.

مرجع رسیدگی به قوانین اخراج کارگر

مرجع صالح رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگر

مرجع رسیدگی کننده به دلایل موجه و غیر موجه اخراج کارگر توسط کارفرما شامل شورای عالی کار، هیات تشخیص اداره کار و هیات حل اختلاف اداره کار است. نحوه رسیدگی به دلایل اخراج در هریک ازاین مراجع توضیح داده شده است.

شورای کار :

در صورت ایجاد اختلاف احتمالی بین کارگر و کارفرما شورای کار تصمیم گیری می کند. در مرحله نخست سعی می‌شود که اختلاف در شورای کار حل شود. در صورتیکه کارگر در انجام امور محوله در کارگاه قصور نماید و کارگاه دارای شورای کار باشد، در این شورا اختلاف مطرح می‌شود. با توافق اعضای شورای کار، مطالبات معوق، حقوق و سنوات کارگر پرداخت می‌شود. در صورتیکه در کارگاه شورای کار نباشد، از انجمن صنفی برای حل اختلاف نظرخواهی می‌شود.

هیات تشخیص اداره کار:

در صورتیکه اختلاف کارگر و کارفرما در شورای کار و انجمن صنفی حل نشود، پرونده برای رسیدگی به هیات تشخیص اداره کار ارسال می‌شود.هیات تشخیص دلایل موجه و غیرموجه را بررسی و در صورت موجه بودن دلایل کارفرما می‌تواند کارگر را اخراج کند.

هیات حل اختلاف اداره کار:

بعد از اینکه اختلاف بین کارگر و کارفرما در مراجع شورای کار و هیات تشخیص اداره کار حل و فصل نشود، طرفین می‌توانند در مورد رای صادر شده از هیات تشخیص درخواست تجدیدنظر نمایند.در این مرحله پرونده اختلاف در هیات حل اختلاف اداره کار بررسی و رای قطعی صادر می‌شود.

تعلیق کارگر در قانون کار

موضوع تعلیق کارگر درقانون کار بیان شده است. درحالت تعلیق، کارفرما نمی‌تواند کارگر را اخراج کند. دلایل تعلیق کارگر شامل موارد ذیل است:

  • مواردی که به دلیل حادثه قهری مانند سیل، طوفان، شیوع بیماری مسری و …  به دلیل غیرممکن شدن فعالیت کارگاه تعطیل شود.در این حالت کارفرما حق اخراج کارگر را ندارد. قهری بودن حوادث و غیرممکن بودن فعالیت در کارگاه باید توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشخیص داده شود.
  • در صورتیکه برطبق قانون کار، کارگر از مرخصی برای تحصیل و بدون حقوق استفاده می کند برای 2 سال قرارداد وی تعلیق می‌شود. در این مورد نیز کارفرما حق اخراج کارگر را ندارد.
  • در صورتیکه کارگر توقیف شود و توقیف وی باعث محکومیت وی نشود، کارفرما برطبق قانون کار حق اخراج کارگر را ندارد.
  • در صورتیکه کارگر در دوران نظام وظیفه باشد، قرارداد کار وی تعلیق می‌شود. کارگر باید حداکثر دوسال بعد از خدمت به کار مشغول شود.

کمک از وکیل متخصص اداره کار

طرح پرونده اختلاف کارگری در اداره کار دارای قوانین و مقررات تشریفاتی خاصی است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد اخراج کارگر، ترک کار توسط کارگر،حل اختلاف در شورای کار، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار را با وکیل متخصص اداره کار مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سوالات متداول

اگر کارفرما بدون دلیل موجه کارگر را اخراج نماید، آیا باید به کارگر خسارت پرداخت کند؟

حمایت از معاش خانواده به وسیله تامین شغلی کارگر تامین می‌شود. اگر اخراج کارگر برطبق قانون کار غیرموجه باشد، کارفرما باید با بازگشت به کار کارگر خسارت وارد شده به وی را جبران کند.

در صورتیکه کارفرما حقوق کارگر را به موقع پرداخت نکند، کارگر می‌تواند قرارداد کار را فسخ نماید؟

پرداخت نکردن حقوق کارگر باعث فسخ قرارداد کار نیست. کارگر برای مطالبه حقوق خود می‌تواند به اداره کار مراجعه کند و نباید کار خود را ترک نماید.

اخراج کارگر در قرارداد دائمی امکان پذیر است.؟

کارگر درهر نوع قرارداد دائم یا موقت برطبق مقررات مربوط به آن قرارداد می‌تواند توسط کارفرما با دلایل موجه اخراج شود.

در facebook به اشتراک بگذارید
فیس بوک
در twitter به اشتراک بگذارید
توییتر
در linkedin به اشتراک بگذارید
لینکدین
در whatsapp به اشتراک بگذارید
واتس آپ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر