نکات مهم در قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری یکی از مهمترین قراردادها است. قرارداد پیمانکاری به قراردادی گفته می‌شود که کارفرما انجام کاری را برطبق شرایط مشخص و مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی با عنوان پیمانکار واگذار می‌کند. این نوع قرارداد مربوط به تنظیم روابط پیمانکار و کارفرما است. کارفرما موضوعات قید شده را برطبق مدارک و اسناد به پیمانکار ارائه می‌کند. در این قرارداد پیمانکار مسئول اجرای موضوع قرارداد برطبق مدارک کارفرما در قرارداد است. در قرارداد پیمانکاری برطبق ماده 10 و 219 قانون مدنی عمل می‌شود. همچنین در قراردادهای پیمانکاری دولتی شرایط عمومی پیمان بر قرارداد حاکم است. با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری قبل از تنظیم قرارداد از مشاوره و وکالت وکیل متخصص پیمانکاری بهره مند شوید.

شرایط در قراردادهای پیمانکاری

شرایط قرارداد پیمانکاری شامل شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان است. شرایط عمومی پیمان شامل تعهداتی است که قابل تغییر نیست و بر قرارداد حاکم است. در شرایط عمومی پیمان تکالیف پیمانکار و کارفرما مشخص می‌شود. این شرایط در قراردادها باید رعایت شود و بر خلاف شرایط عمومی پیمان نمی‌توان توافق نمود. شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که برای شرایط احتمالی مشخص شده است. در شرایط خصوصی پیمان، طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند.

اما نکته مهم این است که برطبق ماده 4 شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان باعث نقض شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری نمی‌شود.

شرایط فسخ در قرارداد پیمانکاری

برطبق ماده 219 قانون مدنی، قراردادهایی که بین طرفین منعقد می‌شود، برای طرفین لازم الاجرا است. همچنین قرارداد پیمانکاری نیز قراردادی لازم است. در شرایط عمومی پیمان که برای کلیه قراردادهای دولتی لازم الاجرا است، مواردی که باعث فسخ قرارداد پیمانکاری می‌شود در ماده 46 این موافقتنامه تعیین شده است. کارفرما و پیمانکار فقط در صورت موارد مذکور در ماده 46 شرایط عمومی پیمان، می‌توانند قرارداد را فسخ نمایند.

اما نکته مهم این است که برطبق ماده 4 شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان باعث نقض شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری نمی‌شود.

موضوعات در قرارداد پیمانکاری

در این نوع قرارداد باید مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، چگونگی پرداخت، تعهدات کارفرما و پیمانکار و ضمانت اجرایی عدم انجام تعهدات قید می‌شود. امور فنی قرارداد در فایلی به صورت پیوست مشخص می‌شود. همچنین جدول زمان بندی اجرای عملیات پیمانکاری باید تعیین شود. نحوه حل و فصل اختلاف نیز باید در ماده ای در قرارداد پیمانکاری تعیین شود.                   

اما نکته مهم این است که برطبق ماده 4 شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان باعث نقض شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: وکیل مالیاتی چه موضوعاتی را پیگیری خواهد کرد؟

عنوان قرارداد پیمانکاری

در تنظیم قرارداد مربوطه باید عنوان قرارداد قید شد. زیرا در صورتیکه عنوان قرارداد با مفاد قرارداد مطابقت نداشته باشد، برای حل اختلاف نوع قرارداد و احکام مربوط به قصد و عملکرد کارفرما و پیمانکار در نظر گرفته می‌شود. قراردادهای پیمانکاری شامل قرارداد تدارکات، طراحی و ساخت، قرارداد کلید در دست، پیمان مدیریت و … است.

طرفین قرارداد

درج مشخصات طرفین قرارداد یکی از مهمترین مفاد قرارداد پیمانکاری است. در صورتیکه کارفرما و پیمانکار شخص حقیقی باشند، باید مشخصات شناسنامه، کد ملی و آدرس قید شود. اما برای شخص حقوقی باید مشخصات طرفین برطبق قانون حاکم بر شخصیت حقوقی مستقل در امضای قرارداد تعیین شود. 

در صورتیکه طرفین قرارداد شرکتها باشند، باید صلاحیت شرکت برای منعقد نمودن قرارداد برطبق اساسنامه شرکت بررسی شود. همچنین باید گواهی آخرین تغییرات شرکت اخذ شود. در این نوع قرارداد باید شخصی که حق امضا دارد برطبق اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی وآخرین تغییرات، قرارداد را امضا نماید. صلاحیت شرکت برای اجرای کار موضوع پیمان باید بررسی شود. همچنین شرکتی که طرف قرارداد است نباید برای انجام معامله ممنوعیت داشته باشد.

موضوع قرارداد

در قرارداد باید موضوع قید شود. موضوع قرارداد تخصصی و فنی است. کارفرما باید تمام موارد کار را شرح دهد تا باعث اختلاف در تفسیر و اجرای موضوع قرارداد نشود. در بعضی موارد می‌توان موضوع قرارداد به صورت کوتاه بیان شود. در بعضی موارد که موضوع فنی و تخصصی است شرح کار باید مفصل بیان شود و به صورت پیوست ضمیمه قرارداد شود.

مبلغ قرارداد

یکی از مهمترین موارد قرارداد پیمانکاری، تعیین مبلغ قرارداد است. در قراردادهای خرید و فروش کالا مبلغ قرارداد باید تفکیکی بیان شود. در قراردادهایی که کالاها متعدد است، قیمت هر کالا و تعداد به صورت تفکیکی قید شود. در قراردادهای خارجی که قرارداد ارزی است، باید نوع پرداخت مبلغ قرارداد مشخص شود. نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به پیمانکار نیز باید تعیین شود. مدت و شروع قرارداد و زمان پایان کار باید در قرارداد ذکر شود. 

در صورتیکه تاریخ شروع قرارداد قید نشود، تاریخی که طرفین قرارداد مربوطه را امضا نمودند، تاریخ شروع اجرای عملیات پیمان است. اگر تاریخ پایان عملیات اجرایی در قرارداد قید نشود، کارفرما نمی‌تواند مدعی تاخیر کار توسط پیمانکار شود.                     

محل و نحوه ایفای تعهد

در قرارداد باید محل انجام موضوع قرارداد مشخص شود. در قرارداد تضمیناتی از پیمانکار اخذ می‌شود. این تضمینات برای انجام تعهدات است. شروطی که درقرارداد پیمانکاری قید می‌شود شامل تعهد کلی و شروط اجرای قرارداد است.

مرجع حل اختلافات در قرارداد پیمانکاری

تعیین مرجع حل اختلاف در قرارداد یکی از موارد مهم و اساسی است. در قراردادها ارجاع حل اختلاف به داوری بیان شده است. در صورتیکه بین پیمانکار و کارفرما در خصوص مفاد قرارداد و موضوع پیمان اختلاف به وجود آید، طرفین باید برطبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل کنند. مراجع حل اختلاف در این نوع قراردادها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارجاع اختلاف به کارشناسی و ارجاع به داوری است.

حوادث قهریه در قرارداد

حوادث قهریه یکی از نکات مهمی است که باید در قرارداد پیمانکاری قید شد. شرایط به وجود آمده به دلیل حوادث قهریه، شرایطی است که طرفین نتوانند تعهدات خود را انجام دهند. کارفرما و پیمانکار با ثابت نمودن حوادث قهریه مسئولیتی ندارد.

انواع قرارداد پیمانکاری

تعیین محل پروژه

محل انجام عملیات اجرایی موضوع پیمان باید در قرارداد تعیین شود.

برآورد هزینه های پروژه

هزینه هایی که برای اجرای پروژه لازم است باید به صورت واضح و صریح در قرارداد درج شود. نحوه پرداخت مالیات و کسورات قانونی باید مشخص شود.

تعیین وظایف پیمانکار

در متن قرارداد پیمانکاری باید کلیه وظایف پیمانکار قید شود. وظایف پیمانکار شامل موارد ذیل است:

تعیین وظایف کارفرما

در این نوع قرارداد باید وظایف کارفرما قید شود.وظایف کارفرما شامل موارد ذیل است:

تعیین مهندس ناظر

در قرارداد باید مشخصات مهندس ناظر قید شود. مدرک معرفی ناظر توسط به  پیمانکار ارائه شود.

مشخص نمودن ضمائم قرارداد

برنامه زمان بندی، نقشه های اجرایی و مدارک و اسناد مربوط به پروژه که ضمیمه قرارداد هستند باید در قرارداد ذکر شود.

وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری برای اینکه قراردادها برطبق اصول تنظیم قراردادها منعقد شود، تنظیم آن را به وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری که بر تمام قوانین و مقررات پیمانکاری تسلط و آگاهی کامل دارد بسپارید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در قراردادهای پیمانکاری مانند فسخ پیمان، تعلیق پیمان و حل اختلاف را با بهترین وکیل تهران و وکیل پیمانکاری صلح میزان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
فیس بوک
توییتر
لینکدین
واتس آپ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر